Zpracování osobních údajů

A všechny právní náležitosti

1. Úvodní ustanovení

1.1 Podnikatel David Zelenka, IČO: 87586657, se sídlem K Lipám 2729, 39701, Písek, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "podnikatel", jakožto správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých klientů (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

1.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro klienty podnikatele o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany podnikatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany podnikatele.

1.3 Podnikatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Vymezení zpracovávaných osobních údajů

2.1 Podnikatel zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu, u fyzické osoby podnikatele název firmy, DIČ a IČO, sídlo, místo podnikání),
 • kontaktní údaje (klientem uvedená kontaktní či fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. jiný klientem poskytnutý kontaktní údaj),
 • další osobní údaje (např. sociodemografické údaje, údaje o osobních preferencích a chování či lokalizační údaje včetně IP nebo URL adresy).

2.2 Podnikatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).

2.3 Podnikatel zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

3. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

3.1 Podnikatel zpracovává osobní údaje klientů zejména, nikoli však výlučně, pro tyto účely:

 • Dodání a poskytnutí a realizace objednané služby
  • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy a fakturaci dodaných služeb.
  • V případě tvorby objednávky podnikatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
  • Podnikatel dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů), při administraci a vytváření účtů na webu, používání webových aplikací apod.
 • Ochrana práv podnikatele v případě sporu s klientem
  • Výše uvedený rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s klientem.
 • Tvorba a evidence obchodních příležitostí a obchodní komunikace
  • Výše uvedené osobní údaje dále podnikatel zpracovává v rámci tvorby a evidence obchodních příležitostí a pro realizaci obchodní komunikace.
 • Zasílání obchodních sdělení včetně nabídek produktů a služeb podnikatele a informací o pořádaných marketingových či jiných akcích prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 • V tomto případě podnikatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným podnikateli prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které podnikatel zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

4. Zabezpečení a přístup k osobním údajům

4.1 Podnikatel využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

4.2 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle podnikatele zpracovávány také obchodními partnery podnikatele. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, si podnikatel pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

4.3 Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům klientů, jsou či v budoucnu mohou být zejména, nikoli však výlučně:

 • osoby, které pro podnikatel zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které podnikatel pro tyto služby využívá;
 • osoby, kterým podnikatel poskytuje údaje za účelem analýzy a měření prodejních aktivit;
 • osoby, které pro podnikatele zajišťují některé související služby s poskytováním produktů a služeb podnikateli nebo zasíláním obchodních sdělení;
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských a marketingových akcí podnikatele;
 • advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek podnikatele.

4.4 Podnikatel je dále povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

5. Doba zpracovávání osobních údajů

5.1 Podnikatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

5.2 V případě plnění právních povinností podnikatel zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5.3 V případě, že podnikatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

6. Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany podnikatele

6.1 Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou podnikatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby podnikatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby podnikatel omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, podnikatel ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany podnikatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby podnikatel osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje podnikatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany podnikatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Možnosti kontaktování podnikatele

7.1 V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na podnikatele písemně na adrese K Lipám 2729, 39701 Písek nebo na tel. č. 721 856 369 nebo e-mailové adrese: jsem@davidzelenka.cz.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

8.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách podnikatele www.davidzelenka.cz. S těmito zásadami zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytnutí služby.

8.3 Podnikatel si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy uveřejněno na internetových stránkách podnikatele www.davidzelenka.cz s uvedením data účinnosti takové změny.

8.4 Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1. března 2022.

Pojďme to rozjet

Kvalitní a výkonný online marketing, který budete mít pod kontrolou? Je to možné. Svěřte projekt do mých rukou a rozhodně nebudete litovat.
Jdu do toho
StrategieSEOReklamaTvorba webu
David Zelenka, K Lipám 2729, 397 01, Písek; IČO: 875 86 657; Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku; Neplátce DPH.